Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400015-1-4c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Re

6 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 24 mei 9.00 – 11.30 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er

7 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Maandag 24 mei 9.00 – 11.30 uur 04 Tekstboekje 400015-1-4t Begin Tekst 1 Das Handy als Lebensretter Ein Tastendruck soll künftig Notärzten bei der Lokalisierung des Unfallortes helfen 1 Berlin tg – Seitdem immer mehr Menschen ein Handy im Auto haben, können sich Unfallopfer – so sollte

13 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl