Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 25 juni naar de Citogroep. 400036-2-4c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1

6 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOOpgaven examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen; het examen bestaat uit 43 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan

7 pagina's
Thumbnail HAVO Duits 1,2, 2004 tijdvak 2

PDFHAVOTekstboekje examen Duits 1,2, 2004, tijdvak 2

Examen HAVO Duits 1,2 Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 9.00 – 11.30 uur 04 Tekstboekje 400036-2-4t Begin Tekst 1 URLAUBSPLANUNG / Höchstpreise zu Ferienbeginn – Dauerärger für Eltern Wer schwänzt, muss büßen 1 Pünktlich zum Anfang der Ferien beginnt die Hochpreissaison – Eltern mit schulpflichtigen Kindern ärgern sich

12 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl