Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOCorrectievoorschrift examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Correctievoorschrift HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 04 inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren. Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de Citogroep. 400015-1-1c Begin Het correctievoorschrift bestaat uit: 1

7 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOOpgaven examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 9.00 – 12.00 uur 04 Vragenboekje Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen; het examen bestaat uit 23 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Geef niet meer antwoorden (zinnen, red

5 pagina's
Thumbnail HAVO Nederlands, 2004 tijdvak 1

PDFHAVOTekstboekje examen Nederlands, 2004, tijdvak 1

Examen HAVO Nederlands Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 Tijdvak 1 Vrijdag 28 mei 9.00 – 12.00 uur 04 Tekstboekje 400015-1-1t Begin Tekst 1 Gezin in de tang 1 5 10 15 2 20 25 30 35 40 45 3 50 55 Een jong gezin in de jaren vijftig, zondagmiddag in de bus. De onlangs overleden auteur F.B. Hotz beschreef het tafereel in Een verschil van touché: â

6 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl