Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBCorrectievoorschrift examen Duits, 2004, tijdvak 2

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 DUITS CSE BB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400030-2-628c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE BEOORDELING Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld m

7 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBOpgaven examen Duits, 2004, tijdvak 2

Examenopgaven VMBO-BB 2004 2tijdvak 2 tijdvak woensdag 23 juni 13.30 – 15.00 uur e DUITS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 400030-2-628o Let op: beantwoord de open vragen in het Nederlands, be

18 pagina's
Thumbnail VMBO BB Duits, 2004 tijdvak 2

PDFVMBO BBUitwerkbijlage examen Duits, 2004, tijdvak 2

Uitwerkbijlage VMBO-BB 2004 tijdvak 2 DUITS CSE BB Naam kandidaat _________________________________ Kandidaatnummer ________________ Beantwoord alle vragen in deze uitwerkbijlage. VERGEET NIET DEZE UITWERKBIJLAGE IN TE LEVEREN 400030-2-628u Meerkeuze: omcirkel het antwoord; geef verbeteringen duidelijk aan: A B C D of A B C D X of A B C D XX B Let op: beant

4 pagina's

www.examenapp.nl | www.examendisk.nl | www.eindexamens.nu | www.examenprogramma.nl | www.samenvattingen.nl